Doctor's Search

ThS. Phạm Thi Bích Ngọc

ThS. Phạm Thi Bích Ngọc
departments: Bộ Môn Ký Sinh Trùng, Khoa Vi Sinh - Ký Sinh Trùng
office: Röntgenstr. 9 67133 Maxdorf Germany
workingdays: Monday, Thursday, Saturday