Phân hiệu Thanh Hóa – Y2 Bác Sĩ – NĂM HỌC 2017-2018

Tháng Năm 4, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI                                                     ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH

           Bộ môn: Ký sinh trùng

LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018

Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng

Số ĐVHT/Tín chỉ: 02     LT: 01    TH: 01

 

  1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2BS – Phân hiệu Thanh Hóa
  2. Số sinh viên: 79
  3. Thời gian: Từ: 02/05/2018 đến: 23/05/2018

– Lý thuyết:  Sáng 7h30, Chiều 13h30

– Thực hành:     Sáng: 8h

Chiều: 13h30

  1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường tại Phân hiệu Thanh Hóa

Địa điểm giảng dạy thực hành: Phòng thực hành tại Phân hiệu Thanh Hóa

  1. Nội dung:

 

TT Thời gian Tên chủ đề/bài học

 

Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH
1 Sáng T2: 07/05/2018 Đại cương KST

Đại cương Đơn bào

Amip – Trùng roi

4 PGS. Phạm Ngọc Minh Giảng đường
2 Chiều T2:07/05/2018 Bệnh đơn bào lây truyền người và động vật

Vi nấm

4 PGS. Phạm Ngọc Minh Giảng đường
3 Sáng T3: 08/05/2018  

Đại cương Giun sán

Sán lá – Sán dây

 

4 GS. Nguyễn Văn Đề Giảng đường
4 Sáng T4: 09/05/2018 Giun sán hiếm gặp 4 GS. Nguyễn Văn Đề Giảng đường
5 Sáng T5: 10/05/2018 Đặc điểm sinh học KST Sốt rét

Bệnh sốt rét

4 BS. Nguyễn T Lan Hương Giảng đường
6 Sáng T6: 11/05/2018 Dịch tễ học và PC sốt rét

Tiết túc Y học

4 BS. Nguyễn T Lan Hương Giảng đường
7 Chiều T2:14/05/2018 Giun đũa – Giun tóc

Giun móc – Giun kim

Giun lươn

4 Ths. Phan T Hương Liên Giảng đường
8 Sáng T3: 15/05/2018

(Tổ 1,2)

Kỹ thuật làm tiêu bản máu

Hình thể đơn bào

5 BS. Phạm Huy Minh

BS. Nguyễn Duy Cường

 

Ths. KTV Phạm Ngọc Duấn

KTV Đỗ Dương Thắng

Phòng TT 1
9 Sáng T3:15/05/2018

(Tổ 3,4)

Kỹ thuật làm tiêu bản máu

Hình thể đơn bào

5 Phòng TT2
10 Sáng T4: 16/05/2018

(Tổ 1,2)

Hình thể Đơn bào

Hình thể Vi nấm Y học

Kiểm tra

5 Ths. Phan T Hương Liên

KTV. Đỗ Dương Thắng

BS. Phạm Huy Minh

Ths. KTV Phạm Ngọc Duấn

Phòng TT 1
11 Sáng T4:16/05/2018

(Tổ 3,4)

Hình thể Đơn bào

Hình thể Vi nấm Y học

Kiểm tra

5 Phòng TT2
12 Chiều T2:21/05/2018

(Tổ 1,2)

Hình thể Ký sinh trùng sốt rét 5 BS. Nguyễn T Lan Hương

Nguyễn Ngọc Bích

Phòng TT 1
13 Chiều T2:21/05/2018

(Tổ 3,4)

Hình thể Ký sinh trùng sốt rét 5 Bs. Trần T Diệu Linh

KTV. Nguyễn Thị Hậu

Phòng TT2
14 Sáng T3: 22/05/2018

(Tổ 1,2)

Hình thể Ký sinh trùng sốt rét
Hình thể TTYH – Kiểm tra 
5 BS. Nguyễn T Lan Hương

Nguyễn Ngọc Bích

Phòng TT 1
15 Sáng T3:22/05/2018

(Tổ 3,4)

Hình thể Ký sinh trùng sốt rét
Hình thể TTYH – Kiểm tra
5 Bs. Trần T Diệu Linh

KTV. Nguyễn Thị Hậu

Phòng TT2
16 Chiều T3:22/05/2018

(Tổ 1,2)

Hình thể Giun Sán 5 BS. Nguyễn T Lan Hương

Nguyễn Ngọc Bích

Phòng TT 1
17 Chiều T3:22/05/2018

(Tổ 3,4)

Hình thể Giun Sán 5 Bs. Trần T Diệu Linh

KTV. Nguyễn Thị Hậu

Phòng TT2
18 Sáng T4: 23/05/2018

(Tổ 1,2)

Kỹ thuật xét nghiệm phân

Hình thể giun sán

Kiểm tra

5 BS. Nguyễn T Lan Hương

Nguyễn Ngọc Bích

Phòng TT 1
19 Sáng T4:23/05/2018

(Tổ 3,4)

Kỹ thuật xét nghiệm phân

Hình thể giun sán

Kiểm tra

5 Bs. Trần T Diệu Linh

KTV. Nguyễn Thị Hậu

Phòng TT2
Cộng 30 30
  1. Hình thức thi hết môn: Thi trắc nghiệm trên máy
  2. Công thức tính điểm:

 

Chuyên cần Thực hành Lý thuyết Xếp loại
Trọng số 10% 30% 60%
Vắng 01 buổi = 0%
Điểm TB  thực hành <5 điểm I
Thiếu bài (Có lý do chính đáng) chưa bù được. I
Thiếu bài (Không có lý do chính đáng): 0 điểm
< 5 điểm I
  1. Ghi chú khác:

– Mọi ý kiến về lịch học liên hệ BS Hương – Giáo vụ Đại học: 0902733567 hoặc huongnguyentb@yahoo.com.

– Lịch học xem tại website: http://kysinhtrung.vn

Hà Nội, ngày    tháng      năm

           GIÁO VỤ ĐẠI HỌC                                                              TRƯỞNG BỘ MÔN

              (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Nguyến Thị Lan Hương                                                                Phạm Ngọc Minh

https://drive.google.com/open?id=1yPv11I9Vdk2REmIWH7urnwSWAssBBaul