PHÂN HIỆU THANH HÓA – Cử nhân Điều dưỡng VHVL K16 – NĂM HỌC 2017-2018

Tháng Năm 4, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI                                                 ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH

           Bộ môn: Ký sinh trùng

 

LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018

Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng

Số ĐVHT/Tín chỉ: 2,5     LT: 02    TH: 0,5

  1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Cử nhân Điều dưỡng VHVL K16 – Phân hiệu Thanh Hóa
  2. Số sinh viên: 45
  3. Thời gian: Từ: 07/05/2018 đến: 18/05/2018

– Lý thuyết:  Sáng 7h30, Chiều 13h30

– Thực hành: Sáng: 8h; Chiều 13h30

  1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa

  1. Nội dung:

 

TT Thời gian Tên chủ đề/ bài học Số tiết Giảng viên

chịu trách nhiệm

Địa điểm GV ký
LT TH
1 Sáng T7: 12/5/2018 Amip – Trùng roi

Vi nấm

5 BS. Nguyễn T Lan Hương Giảng đường
2 Chiều T7: 12/5/2018 Đặc điểm sinh học của KST sốt rét.

Tác hại gây bệnh

Tiết túc Y học

5 BS. Nguyễn T Lan Hương Giảng đường
3 Sáng T7: 19/5/2018

 

Sán lá – Sán dây

Giun đũa – Giun tóc

Giun móc/mỏ – Giun kim

5 Ths. Phan T Hương Liên Giảng đường
4 Chiều T7: 19/5/2018

 

Hình thể Đơn bào

Kiểm tra

5 Ths. Phan T Hương Liên

BS. Nguyễn Duy Cường

Ths. KTV Cao Vân Huyền

Phòng TT
5 Sáng CN: 20/5/2018

 

Hình thể Giun sán

Kiểm tra

5 Ths. Phan T Hương Liên

BS. Nguyễn Duy Cường

Ths. KTV Cao Vân Huyền

Phòng TT
6 Chiều CN: 20/5/2018

 

Hình thể KST Sốt rét

Kiểm tra

5 Ths. Phan T Hương Liên

BS. Nguyễn Duy Cường

Ths. KTV Cao Vân Huyền

Phòng TT
Tổng 15 15
  1. Hình thức thi hết môn: Thi trắc nghiệm
  2. Công thức tính điểm:

 

Chuyên cần Thực hành Lý thuyết Xếp loại
Trọng số 10% 30% 60%
Vắng 01 buổi = 0%
Điểm TB  thực hành <5 điểm I
Thiếu bài (Có lý do chính đáng) chưa bù được. I
Thiếu bài (Không có lý do chính đáng): 0 điểm
< 5 điểm I
  1. Ghi chú khác:

– Mọi ý kiến về lịch học liên hệ BS Hương – Giáo vụ Đại học: 0902733567 hoặc huongnguyentb@yahoo.com.

– Lịch học xem tại website: http://kysinhtrung.vn

Hà Nội, ngày    tháng      năm

           GIÁO VỤ ĐẠI HỌC                                                              TRƯỞNG BỘ MÔN

              (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Nguyến Thị Lan Hương                                                                Phạm Ngọc Minh


https://drive.google.com/open?id=1-cqnH5ikkpewgyxoUOYGXRj1ZfCgvquV