Phân hiệu Thanh Hóa – Cử nhân Điều dưỡng VHVL K15 – NĂM HỌC 2017-2018

Tháng Năm 4, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI                                                     ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH

     Bộ môn: Ký sinh trùng

LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018

Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng

Số ĐVHT/Tín chỉ: 2,5     LT: 02    TH: 0,5

  1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Cử nhân Điều dưỡng VHVL K15 – Phân hiệu Thanh Hóa
  2. Số sinh viên: 20
  3. Thời gian: Từ: 07/05/2018 đến: 18/05/2018

– Lý thuyết:  Sáng 7h30, Chiều 13h30

– Thực hành: Sáng: 7h30; Chiều 13h30

  1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa

  1. Nội dung:
TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH
1 Chiều T3:08/05/2018  

Đại cương KST

Amip – Trùng roi

 

5 GS. Nguyễn Văn Đề Giảng đường
2 Chiều T4:09/05/2018 Đại cương Giun sán

Sán lá – Sán dây

5 GS. Nguyễn Văn Đề Giảng đường
3 Chiều T5:10/05/2018 Đặc điểm sinh học KST Sốt rét

Bệnh sốt rét

5 BS. Nguyễn T Lan Hương Giảng đường
4 Chiều T6:11/05/2018 Dịch tễ học và PC sốt rét

Tiết túc Y học

Vi nấm

5 BS. Nguyễn T Lan Hương Giảng đường
5 Chiều T2:14/05/2018 Hình thể Đơn bào

Kiểm tra

5 BS. Phạm Huy Minh

Ths. KTV Phạm Ngọc Duấn

6 Sáng T3: 15/05/2018 Giun đũa – Giun tóc

Giun móc – Giun kim

5 Ths. Phan T Hương Liên Giảng đường
7 Chiều T3:15/05/2018 Hình thể Giun sán

Kiểm tra

5 BS. Phạm Huy Minh

Ths. KTV Phạm Ngọc Duấn

8 Chiều T4:16/05/2018 Hình thể KST sốt rét

Kiểm tra

5 BS. Phạm Huy Minh

Ths. KTV Phạm Ngọc Duấn

Cộng 25 15
  1. Hình thức thi hết môn: Thi trắc nghiệm trên máy
  2. Công thức tính điểm:

 

Chuyên cần Thực hành Lý thuyết Xếp loại
Trọng số 10% 30% 60%
Vắng 01 buổi = 0%
Điểm TB  thực hành <5 điểm I
Thiếu bài (Có lý do chính đáng) chưa bù được. I
Thiếu bài (Không có lý do chính đáng): 0 điểm
< 5 điểm I
  1. Ghi chú khác:

– Mọi ý kiến về lịch học liên hệ BS Hương – Giáo vụ Đại học: 0902733567 hoặc email: huongnguyentb@yahoo.com.

– Lịch học xem tại website: http://kysinhtrung.vn

Hà Nội, ngày    tháng      năm

           GIÁO VỤ ĐẠI HỌC                                                              TRƯỞNG BỘ MÔN

              (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Nguyến Thị Lan Hương                                                                Phạm Ngọc Minh

https://drive.google.com/open?id=1KXFqPj_CTX3in5lNnBogBmQ1fWzR4B3K