Lớp Côn Trùng (Insecta)\Họ Culicidae (muỗi)\Họ phụ Culicinae\Giống Culex\Loài Culex bitaeniorhynchus

Tháng Tám 2, 2017