Lớp Côn Trùng (Insecta)\Họ Culicidae (muỗi)\Họ phụ Anophelinae\Giống Anopheles\Loài Anopheles subpictus

Tháng Tám 2, 2017