Lịch học bác sỹ YHDP Liên thông K5

Tháng Chín 28, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI                                                          ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH

           Bộ môn: Ký sinh trùng

LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018

Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng

Số ĐVHT/Tín chỉ: 02     LT: 01    TH: 01

  1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Bác sỹ YHDP Liên thông K5
  2. Số sinh viên: 51
  3. Thời gian: Từ: 02/10/2017 đến: 30/11/2017

– Lý thuyết: Sáng 7h30; Chiều: 13h30

– Thực hành: 8h00; Chiều: 13h30.

  1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

  1. Nội dung:
TT Thời gian Tên chủ đề/ bài học Số tiết Giảng viên

chịu trách nhiệm

Địa điểm GV ký Ghi chú
LT TH
1 Sáng T2

02/10/2017

Đại cương KST 2 PGS. Phạm Ngọc Minh Giảng đường
2 Sáng T4

04/10/2017

Đại cương Đơn bào

Amip – Trùng roi

4 PGS. Phạm Ngọc Minh Giảng đường
3 Sáng T2

09/10/2017

Bệnh đơn bào lây truyền người

và động vật

Vi nấm Y học

4 PGS. Phạm Ngọc Minh Giảng đường
4 Sáng T4

11/10/2017

Đặc điểm sinh học KST Sốt rét

Bệnh sốt rét

4 BS. Nguyễn T Lan Hương Giảng đường
5 Sáng T2

16/10/2017

Dịch tễ học và PC sốt rét

Tiết túc Y học

4 BS. Nguyễn T Lan Hương Giảng đường
6 Sáng T4

18/10/2017

Đại cương Giun sán

Sán lá – Sán dây

4 GS. Nguyễn Văn Đề Giảng đường
7 Sáng T2

23/10/2017

Giun đũa – Giun tóc

Giun móc – Giun kim

Giun lươn

4 Ths. Phan T Hương Liên Giảng đường
8 Sáng T4

25/10/2017

Giun chỉ bạch huyết

Giun sán hiếm gặp

4 GS. Nguyễn Văn Đề Giảng đường
9 Chiều T5:

26/10/2017

Hình thể Đơn bào 5 Bộ môn KST
10 Chiều T5:

02/11/2017

Hình thể Đơn bào

Hình thể Vi nấm

Kiểm tra

5 Bộ môn KST
11 Chiều T5:

09/11/2017

Hình thể Ký sinh trùng sốt rét 5 Bộ môn KST
12 Chiều T5:

16/11/2017

Hình thể Ký sinh trùng sốt rét
Hình thể tiết túcKiểm tra
5 Bộ môn KST
13 Chiều T5:

23/11/2017

Hình thể giun sán 5 Bộ môn KST
14 Chiều T5:

30/11/2017

Hình thể Giun Sán
Kỹ thuật XN phân trực tiếp
Kiểm tra
5 Bộ môn KST
Cộng 30 30
  1. Điều kiện được thi hết môn/học phần (bao gồm cả phần thực hành):

– Tham gia đầy đủ các buổi thực tập.

– Điểm trung bình thực tập ≥ 5 điểm

  1. Hình thức thi hết môn: Thi trắc nghiệm trên máy
  2. Cách tính điểm:

              – Sinh viên đạt điểm lý thuyết ≥ 4.5:

                                         TBM = Điểm thực hành* 30% +  Điểm lý thuyết* 70%

– Sinh viên đạt điểm lý thuyết < 4.5:

TBM = Điểm lý thuyết

  1. Ghi chú khác:

– Mọi ý kiến về lịch học liên hệ BS Hương – Giáo vụ Đại học: SĐT: 0902733567)

– Lịch học xem tại website: http://kysinhtrung.vn

Hà Nội, ngày 2 tháng 08 năm 2017

           GIÁO VỤ ĐẠI HỌC                                               TRƯỞNG BỘ MÔN

              (Ký, ghi rõ họ tên)                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Nguyến Thị Lan Hương                                            Phạm Ngọc Minh


https://drive.google.com/file/d/0BwAVbkCHjoJ8WUprS2Nyc1NRR1U/view?usp=sharing