LỊCH GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng Cử nhân Điều dưỡng Vừa làm vừa học 15B,C

Tháng Tư 11, 2018

                              TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Bộ môn: Ký sinh trùng

 

LỊCH GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng

Số ĐVHT/Tín chỉ: 03 LT: 2.5   TH: 0.5

  1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Cử nhân Điều dưỡng Vừa làm vừa học 15B,C
  2. Số sinh viên: 258
  3. Thời gian: Từ: 14/4/2018 đến: 13/5/2018

– Lý thuyết:  17h

– Thực hành: Sáng: 8h; Chiều 13h30

  1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

  1. Nội dung:

 

TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH
1 Tối T6: 13/04/2018 Đại cương KST
Vi nấm Y họcAmip – Trùng roi
4 PGS. Phạm Ngọc Minh Giảng đường
2  

Sáng CN: 15/04/2018

Tổ 9: 7h15 – 8h15

Tổ 10: 8h20 – 9h20

Tổ 11: 9h25 – 10h25

Tổ 12: 10h30 – 11h30

Hình thể đơn bào – Kiểm tra 5  

Bộ môn KST

 

3  

Chiều CN: 15/04/2018

Tổ 5: 13h15 – 14h15

Tổ 6: 14h20 – 15h20

Tổ 7: 15h25 – 16h25

Tổ 8: 16h30 – 17h30

Hình thể đơn bào – Kiểm tra 5 Bộ môn KST
4 Tối T4: 02/05/2018 Đặc điểm sinh học KST Sốt rét

Bệnh sốt rét

4 BS. Nguyễn T Lan Hương  

Giảng đường

 

5 Tối T5: 03/05/2018 Dịch tễ học và PC sốt rét

Tiết túc Y học

4 BS. Nguyễn T Lan Hương  

Giảng đường

 

6 Tối T6: 04/05/2018 Đại cương Giun sán

Sán lá – Sán dây

4 GS. Nguyễn Văn Đề  

Giảng đường

7 Sáng T7: 05/05/2018

Tổ 5: 8h – 9h30

Tổ 6: 9h45 – 11h15

Hình thể KSTSR – Kiểm tra 5 Bộ môn KST
8 Chiều T7: 05/05/2018

Tổ 7: 13h30 – 15h

Tổ 8: 15h15 – 16h45

Hình thể KSTSR – Kiểm tra 5 Bộ môn KST
9 Sáng CN: 06/05/2018

Tổ 9: 8h – 9h30

Tổ 10: 9h45 – 11h15

Hình thể KSTSR – Kiểm tra 5 Bộ môn KST
10 Chiều CN: 06/05/2018

Tổ 11: 13h30 – 15h

Tổ 12: 15h15 – 16h45

Hình thể KSTSR – Kiểm tra 5 Bộ môn KST
11 Tối T2: 07/05/2018 Giun đũa – Giun tóc

Giun móc – Giun kim

Giun lươn ruột

4 Ths. Phan T Hương Liên Giảng đường
12 Sáng T7: 12/05/2018

Tổ 5: 8h – 9h30

Tổ 6: 9h45 – 11h15

Hình thể Giun sán – Kiểm tra 5 Bộ môn KST
13 Chiều T7: 12/05/2018

Tổ 7: 13h30 – 15h

Tổ 8: 15h15 – 16h45

Hình thể Giun sán – Kiểm tra 5 Bộ môn KST
14 Sáng CN: 13/05/2018

Tổ 9: 8h – 9h30

Tổ 10: 9h45 – 11h15

Hình thể Giun sán – Kiểm tra 5 Bộ môn KST
15 Chiều CN: 13/05/2018

Tổ 11: 13h30 – 15h

Tổ 12: 15h15 – 16h45

Hình thể Giun sán – Kiểm tra 5 Bộ môn KST
Cộng 28 15
  1. Điều kiện được thi hết môn/học phần:

            – Tham gia đầy đủ các buổi thực tập.

– Điểm trung bình thực tập ≥ 5 điểm

  1. Hình thức thi hết môn: Thi trắc nghiệm trên máy
  2. Cách tính điểm: * Điểm lý thuyết ≥ 4.5 :

                                                – Điểm thực hành: 30%

– Điểm lý thuyết: 70%

* Điểm lý thuyết < 4.5: Điểm TB môn = Điểm lý thuyết

  1. Ghi chú khác:

– Mọi ý kiến về lịch học liên hệ BS Hương – Giáo vụ Đại học: 0902733567 hoặc huongnguyentb@yahoo.com.

– Lịch học xem tại website: http://kysinhtrung.vn

Hà Nội, ngày    tháng      năm

              GIÁO VỤ ĐẠI HỌC                                                                     TRƯỞNG BỘ MÔN

              (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Nguyến Thị Lan Hương                                                                Phạm Ngọc Minh

https://drive.google.com/open?id=1R1J6yW4r7aa-FnF4eCvdEIlJTGbCgLVa

NỘI QUY PHÒNG THỰC TẬP