LỊCH GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 (Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2B (BSĐK))

Tháng Một 16, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

           Bộ môn: Ký sinh trùng

 

LỊCH GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng

Số ĐVHT/Tín chỉ: 03 LT: 02 TH: 01

  1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2B (BSĐK)
  2. Số sinh viên: 100
  3. Thời gian: Từ: 10/1/2018 đến: 16/5/2018

– Lý thuyết:  Sáng 7h30, Chiều 13h30

– Thực hành: Sáng: 8h; Chiều 13h30

  1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

  1. Nội dung:

 

TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH
1 Sáng T4: 10/01/2018 Đại cương KST
Vi nấm Y học
4 0 PGS. Phạm Ngọc Minh Giảng đường
2 Sáng T4: 17/01/2018 Đại cương Đơn bào

Amip – Trùng roi

4 0 PGS. Phạm Ngọc Minh Giảng đường
3 Sáng T4: 24/01/2018 Bệnh đơn bào lây truyền người và động vật 2 PGS. Phạm Ngọc Minh Giảng đường
4 Chiều T4: 24/01/2018

(Tổ 7,8)

Kỹ thuật làm tiêu bản máu

Hình thể đơn bào

5
5 Sáng T4: 31/01/2018 Đặc điểm sinh học KST Sốt rét

Bệnh sốt rét

4 BS. Nguyễn T Lan Hương Giảng đường
6 Chiều T4: 31/01/2018

(Tổ 5,6)

Kỹ thuật làm tiêu bản máu
Hình thể đơn bào
5 Bộ môn KST
7 Chiều T4: 07/02/2018

(Tổ 7,8)

Hình thể Đơn bào

Hình thể Vi nấm Y học

Kiểm tra

5 Bộ môn KST
8 Sáng T4: 28/02/2018 Dịch tễ học và PC sốt rét

Tiết túc Y học

4 BS. Nguyễn T Lan Hương Giảng đường
9 Chiều T4: 28/02/2018

(Tổ 5,6)

Hình thể Đơn bào

Hình thể Vi nấm Y học

Kiểm tra

5 Bộ môn KST
10 Sáng T4: 07/03/2018 Đại cương Giun sán

Sán lá – Sán dây

4 GS. Nguyễn Văn Đề Giảng đường
11 Chiều T4: 07/03/2018

(Tổ 7,8)

Hình thể Ký sinh trùng sốt rét 5 Bộ môn KST
12 Sáng T4: 14/03/2018 Giun đũa – Giun tóc

Giun móc – Giun kim

Giun lươn

4 Ths. Phan T Hương Liên Giảng đường
13 Chiều T4: 14/03/2018

(Tổ 5,6)

Hình thể Ký sinh trùng sốt rét 5 Bộ môn KST
14 Sáng T4: 21/03/2018 Giun sán hiếm gặp 4 GS. Nguyễn Văn Đề Giảng đường
15 Chiều T4: 21/03/2018

(Tổ 7,8)

Hình thể Ký sinh trùng sốt rét
Hình thể TTYH – Kiểm tra

 

5 Bộ môn KST
16 Chiều T4: 11/04/2018

(Tổ 5,6)

Hình thể Ký sinh trùng sốt rét
Hình thể TTYH – Kiểm tra

 

5 Bộ môn KST
17 Chiều T4: 18/04/2018

(Tổ 7,8)

Hình thể Giun Sán 5 Bộ môn KST
18 Chiều T4: 02/05/2018

(Tổ 5,6)

Hình thể Giun Sán 5 Bộ môn KST
19 Chiều T4: 09/05/2018

(Tổ 7,8)

Kỹ thuật xét nghiệm phân

Hình thể giun sán

Kiểm tra

5 Bộ môn KST
20 Chiều T4: 16/05/2018

(Tổ 5,6)

Kỹ thuật xét nghiệm phân

Hình thể giun sán

Kiểm tra

5 Bộ môn KST
Cộng 30 30
  1. Hình thức thi hết môn: Thi trắc nghiệm trên máy
  2. Công thức tính điểm:

 

Chuyên cần Thực hành Lý thuyết Xếp loại
Trọng số 10% 30% 60%
Vắng 01 buổi = 0%
Điểm TB  thực hành <5 điểm I
Thiếu bài (Có lý do chính đáng) chưa bù được. I
Thiếu bài (Không có lý do chính đáng): 0 điểm
< 5 điểm I
  1. Ghi chú khác:

– Mọi ý kiến về lịch học liên hệ BS Hương – Giáo vụ Đại học: 0902733567 hoặc huongnguyentb@yahoo.com.

– Lịch học xem tại website: http://kysinhtrung.vn

Hà Nội, ngày    tháng      năm

           GIÁO VỤ ĐẠI HỌC                                                                      TRƯỞNG BỘ MÔN

              (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Nguyến Thị Lan Hương                                                                      Phạm Ngọc Minh


 


NỘI QUY PHÒNG THỰC TẬP