LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018 (Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2H (BS RHM))

Tháng Một 16, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

           Bộ môn: Ký sinh trùng

 

LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018

Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng

Số ĐVHT/Tín chỉ: 03 LT: 02 TH: 01

 

  1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2H (BS RHM)
  2. Số sinh viên: 48
  3. Thời gian: Từ: 10/1/2018 đến: 11/5/2018

– Lý thuyết:  Sáng 7h30, Chiều 13h30

– Thực hành: Sáng: 8h; Chiều 13h30

  1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

  1. Nội dung:
TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH
1 Chiều T4: 10/01/2018 Đại cương KST

Amip – Trùng roi

3 TS. Phạm Ngọc Minh Giảng đường
2  

Chiều T4: 17/01/2018

 

Vi nấm Y học 2 TS. Phạm Ngọc Minh Giảng đường
3 Chiều T4: 24/01/2018 Đặc điểm sinh học của KST sốt rét.

Tiết túc Y học

4 BS. Nguyễn T Lan Hương Giảng đường
4 Sáng T6: 26/01/2018 Kỹ thuật làm tiêu bản máu

HÌnh thể đơn bào

5 Bộ môn KST
5 ChiềuT4:

31/01/2018

Đại cương Giun sán

Sán lá – Sán dây

3 GS. Nguyễn Văn Đề Giảng đường
6 Sáng T6: 09/02/2018 Hình thể đơn bào

Hình thể Vi nấm

Kiểm tra

5 Bộ môn KST
7 Chiều T4:

07/03/2018

Giun đũa – Giun tóc

Giun móc – Giun kim

3 Ths. Phan T Hương Liên Giảng đường
8 Sáng T6: 09/03/2018 Hình thể Ký sinh trùng SR 5 Bộ môn KST
9 Sáng T6: 06/04/2018 Hình thể KST Sốt rét

Hình thể TTYH

Kiểm tra

5 Bộ môn KST
10 Sáng T6: 20/04/2018 Hình thể giun sán 5 Bộ môn KST
11 Sáng T6: 11/05/2018 Kỹ thuật XN phân

Hình thể giun sán

Kiểm tra

5 Bộ môn KST

 

  1. Hình thức thi hết môn: Thi trắc nghiệm trên máy
  2. Công thức tính điểm:
Chuyên cần Thực hành Lý thuyết Xếp loại
Trọng số 10% 30% 60%
Vắng 01 buổi = 0%
Điểm TB  thực hành <5 điểm I
Thiếu bài (Có lý do chính đáng) chưa bù được. I
Thiếu bài (Không có lý do chính đáng): 0 điểm
< 5 điểm I
  1. Ghi chú khác:

– Mọi ý kiến về lịch học liên hệ BS Hương – Giáo vụ Đại học: 0902733567 hoặc huongnguyentb@yahoo.com.

– Lịch học xem tại website: http://kysinhtrung.vn

Hà Nội, ngày    tháng      năm

           GIÁO VỤ ĐẠI HỌC                                                                      TRƯỞNG BỘ MÔN

              (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Nguyến Thị Lan Hương                                                                     Phạm Ngọc Minh


 


NỘI QUY PHÒNG THỰC TẬP