Chuyên mục: Đơn bào

Tháng Mười Hai 27, 2017

Con Amip (Entamoeba histolytica) Bao nang EhistolyticaEdispar trong mu phn soi ti Th nhim sc c u trn t mi tn Bào nang E.histolytica tiêu bản nhuộm

Tháng Mười Hai 27, 2017

Tháng Mười Hai 20, 2017

Tháng Bảy 27, 2017

 

Tháng Bảy 27, 2017

 

Tháng Bảy 27, 2017

Tháng Bảy 27, 2017

Tháng Bảy 27, 2017

Tháng Bảy 27, 2017