Chuyên mục: Thư viện hình ảnh

Tháng Mười Hai 27, 2017

Posted in Nấm, Thư viện hình ảnh by Admin
Tháng Mười Hai 27, 2017

Con Amip (Entamoeba histolytica) Bao nang EhistolyticaEdispar trong mu phn soi ti Th nhim sc c u trn t mi tn Bào nang E.histolytica tiêu bản nhuộm

Tháng Mười Hai 27, 2017

Tháng Mười Hai 25, 2017

Posted in Giun, Thư viện hình ảnh by Admin
Tháng Mười Hai 25, 2017

Posted in Giun, Thư viện hình ảnh by Admin
Tháng Mười Hai 25, 2017

Posted in Giun, Thư viện hình ảnh by Admin
Tháng Mười Hai 25, 2017

Posted in Giun, Thư viện hình ảnh by Admin
Tháng Mười Hai 25, 2017

Posted in Sán, Thư viện hình ảnh by Admin
Tháng Mười Hai 25, 2017

Posted in Sán, Thư viện hình ảnh by Admin