Danh sách sinh viên Y2 Cử nhân không đủ điều kiện dự thi hết môn Ký sinh trùng, năm học 2017- 2018

Tháng Mười 25, 2017
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

BỘ MÔN KÝ SINH TRÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /KST                                            Hà Nội, ngày  25  tháng 10  năm 2017

 

Kính gửi: Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y Hà Nội

Bộ môn Ký sinh trùng xin gửi

Danh sách sinh viên Y2 Cử nhân không đủ điều kiện dự thi hết môn Ký sinh trùng, năm học 2017- 2018

STT Họ và tên Tổ Lớp Lý do
1 Nguyễn Thị Ngọc Anh 31 Không tham gia thực tập
2 Nguyễn Hương Giang 31 Không tham gia thực tập
3 Lương Đức Kiên 31 Không tham gia thực tập
4 Bùi Minh Nguyệt 31 Không tham gia thực tập
5 Vũ Thị Nhung 31 Vắng 04 buổi thực tập
6 Nguyễn Đức Hiếu 32 Vắng 01 buổi thực tập
7 Nguyễn Thị Hương 32 Không tham gia thực tập
8 Hoàng Thị Kim Xoan 32 Không tham gia thực tập
9 Lê Thị Ánh Vân 32 Không tham gia thực tập
10 Trịnh Tuấn Anh 33 Không tham gia thực tập
11 Lê Hải Hậu 33 Không tham gia thực tập
12 Đào Quang Quyền 33 Không tham gia thực tập
13 Lê Thanh Tâm 33 Vắng 05 buổi thực tập
14 Trần Lâm Thanh Thủy 33 Không tham gia thực tập
15 Nguyễn Văn Tuấn 33 Không tham gia thực tập
16 Trần Ngọc Ánh 34 Điểm TBTT < 5 điểm
17 Đỗ Gia Sơn 34 Không tham gia thực tập
18 Nguyễn Thùy Dung 35 Không tham gia thực tập
19 Khương Doãn Khánh Linh 35 Không tham gia thực tập
20 Triệu Thị Mai 35 Điểm TBTT < 5 điểm
21 Nguyễn Thị Quỳnh 35 Điểm TBTT < 5 điểm
22 Trần Thái Hoài Thu 35 Không tham gia thực tập
23 Giáp Thị Loan 36 Không tham gia thực tập
24 Võ Thị Thúy 36 Không tham gia thực tập
25 Nguyễn Tiến Anh 36 Không tham gia thực tập
26 Trần Thị Bích Huệ 36 Không tham gia thực tập
27 Bùi Thị Yến 36 Không tham gia thực tập

 

             TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

 

               Phạm Ngọc Minh