Ấu trùng sán lợn (Cysticercus cellulosae)

Tháng Tám 1, 2017

Posted in Sán, Thư viện hình ảnh by Admin