Ấu trùng giun xoắn (Trichinella spiralis) trong cơ

Tháng Tám 1, 2017

Posted in Giun, Thư viện hình ảnh by Admin